Je bent hier:

Algemene voorwaarden Merwede executive search – september 2021

1.  Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Merwede Executive Search een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden, dit in de ruimste zin van het woord.
1.2 Werkzaamheden: alle werving & selectie activiteiten van Merwede Executive Search welke zijn of worden geïnitieerd in opdracht en/of ten behoeve van de opdrachtgever.
1.3 Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Merwede Executive Search op grond waarvan Merwede Executive Search haar werkzaamheden verricht.

2.  Toepasselijkheid

2.1  Voor zover tussen Merwede Executive Search en opdrachtgever niet anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de werkzaamheden van Merwede Executive Search en op alle daarmee verband houdende aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten.
2.2  Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken en bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen en tevens schriftelijk zijn vastgelegd door Merwede Executive Search. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor de betreffende opdracht en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot latere overeenkomsten en opdrachten.
2.3  De toepasselijkheid van de algemene (inkoop) voorwaarden, ongeacht de benaming daarvan, van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.  Prijsopgaven en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle prijsopgaven en offertes van Merwede Executive Search zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een schriftelijke prijsopgave kenbaar is gemaakt. Alle genoemde bedragen zijn in Euro’s en exclusief BTW.
3.2 De overeenkomst tussen Merwede Executive Search en haar opdrachtgever wordt geacht te zijn tot stand gekomen wanneer opdrachtgever de opdrachtbevestiging heeft ondertekend en/of zodra Merwede Executive Search is begonnen met uitvoering van haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
3.3 Merwede Executive Search verricht haar werkzaamheden op basis van exclusiviteit. Dit betekent dat de opdrachtgever, met uitsluiting van enig ander(e) (extern) bureau en/of onderneming, aan Merwede Executive Search opdracht heeft gegeven.

4.  Werkwijze en uitvoering van de opdracht

4.1  Merwede Executive Search stelt in overleg en samenwerking met de opdrachtgever de inhoud van de opdracht vast waarvoor het organisatie-, functie- en kandidatenprofiel (hierna gezamenlijk “het Profiel”) als grondslag zal dienen. Merwede Executive Search zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en zich inspannen om één of meer kandidaten aan de opdrachtgever voor te dragen op basis van de bij haar bekende gegevens over kwalificaties van kandidaten alsmede het Profiel. Merwede Executive Search zal mogen uit gaan van de juistheid van de informatie en gegevens die aan haar worden verstrekt door zowel de opdrachtgever als de kandidaat. Eventuele in de opdracht genoemde termijnen zijn uitsluitend indicatief en betreffen geen fatale termijnen.
4.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van een kandidaat en bepaalt zelf de aard van de arbeidsverhouding alsmede de inhoud van de overeenkomst die met een kandidaat in dit verband wordt aangegaan.
4.3 Indien gedurende de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever dan wel een derde kandidaten worden geïntroduceerd, dan worden deze als integraal onderdeel van de betreffende opdracht beschouwd. Benoeming van een dergelijke kandidaat wordt aangemerkt als vervulling van de opdracht door Merwede Executive Search.
4.4 De door Merwede Executive Search voorgestelde en door de opdrachtgever geplaatste kandidaten zullen door Merwede Executive Search niet na plaatsing worden benaderd voor een functie elders tenzij opdrachtgever hiervoor toestemming heeft verleend of kandidaten zich uit eigen beweging bij Merwede Executive Search melden.
4.5 De opdrachtgever zal al datgene doen (en nalaten) teneinde Merwede Executive Search in staat te stellen de werkzaamheden uit te (laten) voeren.

5. Duur en beëindiging van de overeenkomst

5.1 De opdrachtgever heeft het recht op elk moment de opdracht schriftelijk te beëindigen. In geval van een tussentijdse beëindiging van de opdracht, is opdrachtgever gehouden tot betaling aan Merwede Executive Search van dat deel van het honorarium behorend bij de fase waarin de uitvoering van de opdracht zich alsdan bevindt en zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging als overeengekomen tussen partijen. De kosten verbonden aan de plaatsing van advertenties door vanwege Merwede Executive Search ingeschakelde media die op de datum van schriftelijke beëindiging van de opdracht niet meer geannuleerd kunnen worden, komen voor rekening van en worden gefactureerd aan de opdrachtgever.
5.2 Fundamentele wijzigingen in de oorspronkelijke functieomschrijving worden gelijk gesteld aan het beëindigen van opdracht. In dat geval is de opdrachtgever het overeengekomen honorarium aan Merwede Executive Search verschuldigd.
5.3 Merwede Executive Search is gerechtigd om met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen indien de opdrachtgever onvoldoende meewerkt aan de uitvoering van de opdracht. In dat geval is Merwede Executive Search gerechtigd om overeenkomstig artikel 5.1 het overeengekomen honorarium in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Tevens is Merwede Executive Search gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de nakoming hiervan anderszins redelijkerwijs niet langer van haar gevergd kan worden. In alle gevallen is Merwede Executive Search niet aansprakelijk voor de gevolgen van haar tussentijdse beëindiging van de opdracht noch heeft de opdrachtgever recht op restitutie van reeds door Merwede Executive Search gefactureerde bedragen.

6. Honorarium

6.1 Zodra de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Merwede Executive Search tot stand is gekomen, is de opdrachtgever het honorarium verschuldigd zoals in de opdrachtbevestiging weergegeven, alsmede gehouden dit honorarium te voldoen op de in de opdrachtbevestiging weergegeven wijze.
6.2 Alle door Merwede Executive Search gemaakte kosten anders dan weergegeven in de opdrachtbevestiging, zoals bijvoorbeeld kosten verbonden aan advertenties of publiciteit zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6.3 Indien een door Merwede Executive Search bij de opdrachtgever geïntroduceerde kandidaat binnen twaalf (12) maanden na beëindiging van de opdracht, een arbeidsverhouding van welk aard dan ook met de opdrachtgever aangaat is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling het volledige honorarium – als genoemd in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging – verschuldigd.
6.4 Indien een of meerdere door Merwede Executive Search bij de opdrachtgever geïntroduceerde kandidaat of kandidaten gedurende de opdracht dan wel binnen twaalf (12) maanden na beëindiging van de opdracht, een arbeidsverhouding dan wel een zakelijke relatie anderszins met de opdrachtgever of daaraan gelieerde organisaties aangaat of aangaan, is Merwede Executive Search – onder toepasselijkheid van de voorwaarden zoals vermeld in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging en ongeacht de functie die de betreffende kandidaat of kandidaten zal/zullen bekleden bij de opdrachtgever of  daaraan gelieerde organisatie – jegens de opdrachtgever voor iedere, respectieve kandidaat onmiddellijk gerechtigd tot betaling door de opdrachtgever van het volledige honorarium geldend voor de werving en plaatsing van een kandidaat.
6.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van Merwede Executive Search op enigerlei wijze gegevens over kandidaten van Merwede Executive Search aan derden door te geven of deze bij derden te introduceren. Indien de opdrachtgever een door Merwede Executive Search voorgelegde kandidaat binnen twaalf (12) maanden na introductie van die kandidaat introduceert bij een derde persoon, ander organisatieonderdeel of instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele- of arbeidsrelatie met die kandidaat, zal de opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van het volledige honorarium overeenkomstig het bepaalde in de oorspronkelijke overeenkomst tussen Merwede Executive Search en de opdrachtgever.

7. Betaling en reclames

7.1 Betaling van facturen dient door de opdrachtgever – zonder korting dan wel beroep op verrekening of opschorting – binnen 14 dagen na factuurdatum te worden bijgeschreven op een door Merwede Executive Search aan te wijzen bankrekening. Na het verstrijken van genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist.
7.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn overeenkomstig artikel 7.1 heeft betaald, heeft Merwede Executive Search vanaf de vervaldatum recht op de vertragingsrente ter hoogte van 1% per maand en te berekenen over het openstaande factuurbedrag waarbij ieder gedeelte van de maand als volledige maand wordt aangemerkt.
7.3 Alle kosten, ter verkrijging van voldoening van het door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag. Indien Merwede Executive Search aantoont noodzakelijkerwijs hogere kosten te hebben gemaakt, komt ook het meerdere voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.
7.4 Eventuele reclames met betrekking tot de door Merwede Executive Search verrichte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na factuurdatum dan wel binnen 14 dagen nadat de gebeurtenis waarop de reclame betrekking heeft, geconstateerd had kunnen worden, bij Merwede Executive Search schriftelijk te worden gemeld. Na verloop van deze termijn wordt opdrachtgever geacht te hebben afgezien van eventuele aan de opdrachtgever toekomende rechten.

8.  Aansprakelijkheid

8.1 Merwede Executive Search is jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Merwede Executive Search van de overeenkomst met de opdrachtgever.
8.2 Indien de aansprakelijkheid van Merwede Executive Search genoemd in artikel 8.2 is komen vast te staan, dan is deze beperkt tot een bedrag ter hoogte van maximaal 50% van het honorarium dat Merwede Executive Search in het kader van die opdracht en/of overeenkomst heeft ontvangen van de opdrachtgever.
8.3 De opdrachtgever vrijwaart Merwede Executive Search tegen eventuele aanspraken van derden in verband met de opdracht en/of de overeenkomst met de opdrachtgever.

9. Vertrouwelijke informatie

Merwede Executive Search en de opdrachtgever zijn beiden gehouden tot een zorgvuldige omgang met alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van en over elkaar verkrijgen.

10. Persoonsgegevens

10.1 De opdrachtgever verplicht zich tot een rechtmatige en zorgvuldige omgang en behandeling van de persoonsgegevens van kandidaten die door Merwede Executive Search zijn geïntroduceerd, een en ander overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensverwerking.
10.2 In het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen Merwede Executive Search en de opdrachtgever alsmede de persoonsgegevens die de opdrachtgever in dat kader ter beschikking zullen worden gesteld, wordt de opdrachtgever aangemerkt als “(verwerkings)verantwoordelijke” zoals genoemd in de Algemene Verordening Gegevensverwerking.
10.3 De opdrachtgever zal persoonsgegevens van kandidaten alléén delen binnen de eigen organisatie met functionarissen die direct bij de selectie van kandidaten betrokken zijn. Tevens verplicht de opdrachtgever zich er zorg voor te dragen dat persoonsgegevens van kandidaten die niet in dienst worden genomen of niet anders werkzaam worden binnen diens organisatie, uiterlijk binnen één (1) maand na afronding van de opdracht actief verwijderd worden uit alle (elektronische en/of digitale en/of email) bestanden van de opdrachtgever.
10.4 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 10.2 en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden van de opdrachtgever, verplicht de opdrachtgever zich om Merwede Executive Search onverwijld schriftelijk informeren over een datalek – als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensverwerking – dat zich heeft voorgedaan ten aanzien van persoonsgegevens van kandidaten die door Merwede Executive Search zijn geïntroduceerd.
10.5 De opdrachtgever vrijwaart Merwede Executive Search voor alle aanspraken van derden, kandidaten daaronder mede begrepen, verband houdend met de (niet) naleving door de opdrachtgever van het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

11. Slotbepalingen

11.1 Op alle (uitvoering van) opdrachten, prijsopgaven en overeenkomsten van Merwede Executive Search is Nederlands recht van toepassing.
11.2  In geval van een geschil tussen Merwede Executive Search en de opdrachtgever zullen deze zich inspannen om dat geschil eerst onderling op minnelijke wijze op te lossen. Mocht komen vast te staan dat een minnelijke regeling niet bereikt kan worden tussen partijen, dan zal het geschil door ieder der partijen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
11.3 Merwede Executive Search heeft de bevoegdheid om de nakoming van zijn verplichtingen alsmede de uitoefening van zijn rechten uit een opdracht en/of overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan één of meer derden. Merwede Executive Search zal de opdrachtgever schriftelijk informeren in geval van een dergelijke overdracht. Deze algemene voorwaarden blijven gelden indien Merwede Executive Search geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Download hier de algemene voorwaarden in PDF formaat.