Je bent hier:

Privacybeleid Merwede Executive Search – mei 2018

Merwede Executive Search zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar (potentiële) opdrachtgevers, kandidaten en andere relaties. Persoonsgegevens worden dan ook door Merwede Executive Search met de grootst mogelijk zorg behandeld en uitsluitend gebruikt voor de doeleinden overeenkomstig deze privacy verklaring.

 

ACTIVITEITEN MERWEDE EXECUTIVE SEARCH

De activiteiten van Merwede Executive Search zijn gericht op werving en selectie ten behoeve van de invulling van posities in toezicht, bestuur, directie en management, voornamelijk in het (semi-)publieke domein. Dit betreft zowel de invulling van tijdelijke (interim) als vaste posities.

 

DOELEINDEN VAN GEBRUIK

Merwede Executive Search verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening. Dit betekent dat uw persoonsgegevens – zoals vermeld in de hiernavolgende paragraaf –   door Merwede Executive Search worden gebruikt om geschikte kandidaten te bemiddelen voor (interim) posities waarbij opdrachtgevers de diensten van Merwede Executive Search hebben ingezet. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen van opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Kandidaten die hun gegevens inzenden en delen met Merwede Executive Search geven daarmee toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens in verband met de hiervoor omschreven doelstelling.

 

PERSOONSGEGEVENS VAN KANDIDATEN

Meer specifiek gaat het om – onder andere en voor zover van toepassing – de volgende (documenten met) persoonsgegevens bij uw reactie op een beschikbare vacature of opname in bestand (voor vaste en tijdelijke posities):

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleidingen, trainingen, werkervaring, nevenactiviteiten
 • eventuele assessmentrapporten
 • gegevens over beschikbaarheid
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis

Een referentievraag maakt altijd deel uit van een procedure. Voor het navragen van referenties vraagt Merwede Executive Search altijd vooraf schriftelijk toestemming aan de kandidaat. Een kandidaat kan er voor kiezen géén toestemming verlenen. In dat geval wordt geen referentienavraag gedaan.

Wanneer Merwede Executive Search u als kandidaat heeft bemiddeld en u voor een opdrachtgever werkzaam zal worden of bent geweest, bijvoorbeeld als zzp-er, worden tevens de navolgende persoonsgegevens verwerkt:

 • nationaliteit, ID bewijs
 • banknummer
 • ondernemingsgegevens
 • actieve andere opdrachtgevers/lopende andere opdrachten

Merwede Executive Search legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daarvoor toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

 

PERSOONSGEGEVENS VAN ZAKELIJKE RELATIES

Merwede Executive Search verwerkt daarnaast de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor opdrachtgevers waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Van zakelijke relaties worden onder andere de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • namen, contactgegevens, emailadressen en functies van contactpersonen

 

BEWAARTERMIJN

De gegevens die kandidaten overleggen aan Merwede Executive Search worden opgenomen in een bestand en maximaal één (1) jaar bewaard. Na deze periode zal Merwede Executive Search kandidaten expliciet om toestemming vragen de gegevens langer te mogen bewaren. Wanneer hiervoor géén toestemming wordt verleend, zal Merwede Executive Search alle gegevens uit haar bestand verwijderen. Ook tussentijds kunnen kandidaten te allen tijde vragen de gegevens uit het bestand te laten verwijderen.

Wanneer gericht op een vacature wordt gereageerd, gaan wij ervan uit dat wij deze gegevens aan onze opdrachtgever mogen voorleggen. Wanneer kandidaten niet gericht op een specifieke vacature reageren, zal altijd toestemming gevraagd worden of gegevens mogen worden voorgelegd aan welke opdrachtgever.

 

TECHNISCHE INFORMATIE EN COOKIES

U kunt onze website bezoeken zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Merwede Executive Search maakt géén gebruik van cookies op haar website. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij Merwede Executive Search daartoe een wettelijke- dan wel juridische verplichting anderszins heeft.

 

BEVEILIGING

Ter bescherming en de beveiliging van de persoonsgegevens van haar (potentiële) opdrachtgevers, kandidaten en andere relaties, heeft Merwede Executive Search een aantal (technische) voorzieningen getroffen.

Merwede Executive Search stelt in haar Algemene Voorwaarden dat opdrachtgevers zorgvuldig met gegevens van kandidaten moeten omgaan. Dit betekent dat opdrachtgevers gegevens alléén mogen delen met diegenen die bij de selectie van kandidaten betrokken zijn en dat alle betrokkenen de gegevens van kandidaten die men niet in dienst neemt of inhuurt na afloop van een procedure na maximaal 1 maand actief verwijderd moeten worden uit bestand en mail.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Merwede Executive Search met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens optimaal beveiligen.

 

INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U bent te allen tijde gerechtigd om een kopie op te vragen dan wel een wijzigingsverzoek te doen ten aanzien van de gegevens die door Merwede Executive Search over u worden aangehouden. Indien u niet (langer) wenst dat Merwede Executive Search over uw persoonsgegevens beschikt, dan kunt u dit kenbaar maken door een email verzoek daartoe te zenden aan Merwede Executive Search. Uw persoonsgegevens zullen in dat geval binnen twee werkdagen uit het bestand van Merwede Executive Search worden verwijderd. Voor alle verzoeken in verband met het voorgaande dan wel bij overige vragen aangaande het privacy beleid van Merwede Executive Search kunt u contact opnemen met  danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl.

 

WIJZIGING PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan te allen tijde door Merwede Executive Search worden gewijzigd. De meest actuele versie van dit privacybeleid is altijd te raadplegen op de website van Merwede Executive Search.

 

Download hier ons privacybeleid in PDF formaat.